ODKUPUJEMO GOZDOVE

 

 


Ponovni javni poziv za predstavnike lokalnih skupnosti

KOČEVJE, 1. oktober 2021 - Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ponovno poziva lokalne skupnosti, organizacije civilne družbe s področja varovanja okolja ter strokovne organizacije in združenja s področja gozdarstva in lesarstva k podaji predlogov kandidatov za člane oz. članice Strokovnega sveta družbe SiDG, d.o.o. Rok za posredovanje predlogov kandidatov za člane strokovnega sveta se izteče 31. oktobra 2021. Strokovni svet je posvetovalni organ poslovodstva družbe in ga sestavlja 10 članov oz. članic, ki jih imenuje poslovodstvo družbe. Imenovani so za mandatno obdobje štirih let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani. Članstvo v strokovnem svetu je častno.

Javni poziv strateškega partnerja

Kočevje, 30. julij 2021- SiDG je objavil javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik. Predmet javnega poziva je bil poziv vsem strateškim investitorjem v lesnopredelovalno industrijo, da podajo nezavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe o strateškem partnerstvu.

Za vzpostavitev lesnega centra 10 mio EUR

Kočevje, 06. september 2021 – SiDG bo brez izbire ponudnika zaključila postopek izbire strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik. Poslovodstvo je odločitev sprejelo ob upoštevanju strateških usmeritev in določil javnega poziva, v katerem si je SiDG pridržal pravico, da postopek izbire strateškega partnerja kadarkoli spremeni, prekine ali ustavi.

Vlada se je seznanila s poročili za leto 2020

Ljubljana, 26. avgust 2021 – Vlada se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020.

V novem javnem naročilu licenciranje

Kočevje, 16. julija 2021 – SiDG je danes objavil javno naročilo po odprtem postopku in s sklenitvijo okvirnega sporazuma za oddajo storitev sečnje in spravila za obdobje od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2025. Skupna ocenjena vrednost naročila za obdobje štirih let znaša 92 milijonov evrov brez DDV. Rok za zbiranje ponudb se izteče 12. avgusta 2021 ob 10.00.