Kočevje, 4. februar 2019 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. v skladu s predpisi javno objavlja predviden obseg prodaje gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov v letu 2019.

 

Na podlagi določil Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2016) in Pravil o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, št. 00715-19/2016/15, ki jih je dne 27. 7. 2017 sprejela Vlada Republike Slovenije v vlogi Skupščine družbe SiDG, in na osnovi vseh sprememb in dopolnitev teh pravil, sprejetih 26. 10. 2017, 18. 1. 2018, 26. 7. 2018 in 11. 9. 2018, SiDG javno objavlja:

 

Predvidene količine GLS za prodajo v letu 2019:

 

Vrsta sortimenta

Neto količina v m3

Hlodovina iglavcev

561.556

Hlodovina listavcev

150.664

Skupaj hlodovina iglavcev in listavcev

712.220

Oblovina iglavcev

180.528

Oblovina listavcev

471.654

Skupaj oblovina iglavcev in listavcev

652.182

SKUPAJ vsi iglavci in vsi listavci

1.364.402

 

 

Od predvidene količine GLS za prodajo v letu 2019 ima družba SiDG za pretežen del (1,2 mio m3) že sklenjene pogodbe s kupci oziroma predelovalci lesa. Preostali del gozdnih lesnih sortimentov bo družba prodala na javnih dražbah in z javnim zbiranje ponudb.