Kočevje, 19. julij 2019 – Vlada Republike Slovenije se je na seji dne 18. julija kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) odločila za predčasni odpoklic članov nadzornega sveta Andreje Košir, Valerije Štiblar, Ernesta  Miheljaka in Andreja Janše. Seznanila se je tudi z odstopom nadzornika Pavla Brgleza. Za nove člane nadzornega sveta je za štiriletni mandat imenovala Sama Mihelina, Andreja Rihterja, Dragico Kozlan Vrkič in Miroslava Ribiča. Ob tem je še odločila, da odpoklicanemu članu nadzornega sveta Andreju Janši preneha članstvo v nadzornem svetu z dnem imenovanja novega člana, vendar najpozneje tri mesece po dnevu, ko je kot skupščina sprejela ta sklep.

 

V skladu s 15. členom zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije nadzorni svet SiDG sestavlja osem članov oziroma članic, od tega pet predstavnikov Republike Slovenije kot ustanoviteljice SiDG in trije predstavniki delavcev SiDG.

 

Vlada se je kot skupščina družbe seznanila tudi z revidiranim letnim poročilom družbe SiDG  in konsolidiranim letnim poročilom skupine SiDG skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2018. Bilančni dobiček na dan 31. december 2018 znaša 5.653.537,35 evra in se nameni za izplačilo družbeniku. Bilančni dobiček zajema preostanek čistega dobička poslovnega leta 2018 v znesku 5.652.244,60 evra in preneseni čisti poslovni izid iz naslova odprave aktuarskega dobička zaradi odhodov v znesku 1.292,75 evra.

 

Vlada je nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., podelila razrešnico za leto 2018. Seznanila se je s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.