Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki ustanoviteljice, Republike Slovenije, so:

  • Samo Mihelin,
  • mag. Andrej Rihter,
  • Dragica Vrkič Kozlan,
  • mag. Miroslav Ribič in
  • Andrej Janša.

Vlada Republike Slovenije jih je kot skupščina družbe dne 18. 7. 2019 s sklepom imenovala za obdobje štirih let, z izjemo Andreja Janše, ki mu preneha članstvo v nadzornem svetu z dnem imenovanja novega člana, vendar najpozneje tri mesece po dnevu, ko je kot skupščina sprejela sklep o imenovanju.

Nadzorni svet SiDG je na svoji 1. ustanovni seji 25. 7. 2019 za predsednika izvolil Sama Mihelina, za njegovega namestnika pa mag. Miroslava Ribiča.

Svet delavcev družbe je za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, izvolil naslednje tri člane:

  • Lovra Bornška,
  • Borisa Semeniča in
  • mag. Katarino Stanonik Roter.