Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je podjetje v lasti Republike Slovenije. Naša temeljna dejavnost in poslanstvo je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, razpolaganje in kupovanje gozdnih površin. Državni gozdovi predstavljajo približno 20% vseh gozdov pri nas.

Spodbujamo predelavo in obdelavo lesa ter razvoj domače lesne industrije, ki je naš ključni poslovni partner.

Izvajamo tudi gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov.

SiDG ima tudi nekatera javna pooblastila; prispevamo k povečanju obsega gozdov v lasti Republike Slovenije in ureditvi lastniških razmerij z ostalimi deležniki.

 

 

Vizija, poslanstvo, strateški cilji

 

Vizija

Želimo postati pojem odličnosti v Evropi z vidika ohranjanja in povečevanja gospodarske, socialne in ekološke funkcije gozda in lesa.

 

Poslanstvo

Z gozdovi upravljamo trajnostno, sonaravno ob uporabi najboljših praks in sodobnih tehnologij za upravljanje in nadzor procesov, na način, ki veča dodano vrednost lesu ter donos za lastnika in okolje.


Strateški cilji

Razvoj osnovne dejavnosti

• Dobičkonosno gospodarjenje z gozdovi

• Optimiziranje prodajne cene gozdno lesnih sortimentov

• Razvoj lastnih kapacitet sečnje in transporta

• Povečevanje površin gozdov v lasti RS


Nastavki za rast

• Razvoj Snežnika in Centrov za zbiranje in predelavo lesa

• Dodajanje vrednosti lesu slabše kvalitete


Gospodarsko socialna funkcija

• Skrb za kakovost gozdov v Sloveniji

• Razvoj socialne funkcije

• Varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine

 

 

SiDG v številkah

 

Republika Slovenija je z ustanovitvijo na SiDG prenesla v gospodarjenje 234.986 ha gozdov, kar predstavlja skoraj 12 % površine države.

V gozdovih, ki jih upravljamo, je 5.996 ha (2,5 %) rezervatov in 21.637 ha (9,2 %) varovalnih gozdov. 

Povprečna lesna zaloga znaša 321 m/ha.

Od drevesnih vrst je najbolj zastopana bukev 36% (smreka 32 %, jelka 11 %, plemeniti listavci 6 %, ostali trdi listavci 5 %, hrast 4 %).

Povprečni letni prirastek je 8 m/ha, možni bruto posek v državnih gozdovih pa se giblje pri okoli 1.500.000  m.

Osnovni kapital družbe znaša 22.400.000 EUR.

Konec decembra 2017 je bilo v skupini SiDG skupaj 356 zaposlenih, od tega 168 na SiDG, 133 v hčerinski družbi Snežnik in 55 v Snežniku Sinpo.

 

 

Poslovanje

 

Po rezultatih poslovanja družbe SiDG  smo  v letu 2017 prodali 1.141.204 m3 gozdno-lesnih sortimentov na kamionski cesti po povprečni ceni 49,98 EUR/m3 .

Čisti prihodki od prodaje so znašali 58,1 milijonov EUR, skupni prihodki pa 58,2 milijonov EUR.

Pri tem je bilo na nivoju matične družbe ustvarjenega 17,1 mio EUR dobička pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki (EBITDA).

Količinska prodaja in posek sta v letu 2017 znašala 17% nad planom, kar je glavni razlog, da smo presegli tako prihodke iz prodaje kot tudi stroške spravila in poseka. Zaradi slabše kvalitete lesa, ki izhaja iz napada podlubnikov, smo dosegli rahlo nižjo ceno od planirane, a vendar še vedno za več kot 7 EUR/m3 višjo kot v prejšnjem koncesionarskem sistemu.

 

Družba je mesečno prodala cca. 100.000 m3 gozdno lesnih sortimentov razen v mesecu decembru, ko je bila dosežena prodaja zaradi vetroloma zgolj polovična.

 

Pri prodaji so bili upoštevani sledeči kriteriji:

a) ponujena cena,

b) zmožnost lastne predelave,

c) bonitetna ocena,

d) lastne izkušnje s kupci.

 

Struktura prodaje in cena gozdno-lesnih sortimentov:

  • 45% prodane količine predstavljajo hlodi iglavcev s povprečno ceno 60,8 EUR/m3.
  • 29% prodane količine predstavlja industrijski les listavcev (manj vreden les) s ceno 40,9 EUR/m3.
  • 16% prodane količine predstavlja industrijski les iglavcev s ceno 30,7 EUR/m3.
  • 10% prodane količine predstavljajo hlodi listavcev, ki so se prodajali po ceni 59,9 EUR/m3.

 

Z desetimi največjimi kupci smo v letu 2017 ustvarili 22,1 mio EUR prihodka, to je slabih 38% vseh prihodkov. Daleč največji kupec je Lesonit d.o.o., ki smo mu v letu 2017 dobavili 125 tisoč m3 lesa, kar predstavlja 11% izpostavljenost do kupca.

Prihodek s tujino v celotni strukturi prihodkov predstavlja približno 6% delež v prihodkih oziroma 8% delež v prodanih količinah.