Gozdna dela izvajajo usposobljeni zunanji izvajalci, ki jih izberemo po postopkih javnega naročanja. Pri tem upoštevamo predpise o javnem naročanju ter vladna pravila o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanje z državnimi gozdovi, ki jih lahko najdete TUKAJ.

Do aktualnih javnih naročil lahko dostopate prek: AKTUALNA JAVNA NAROČILA.

Z letom 2018 smo na SiDG pripojili gozdarski del hčerinskega podjetja Snežnik, d.d., Kočevska Reka, in s tem pridobili lastne kapacitete za izvajanje del v gozdovih. Ta pridobitev je še posebej učinkovita v primerih nujnih sanitarnih sečenj, ko so roki izvedbe zaradi nujnosti sanacije res kratki in ni časa za izvedbo postopkov izbire izvajalcev po predpisih javnega naročanja. Pa tudi v primerih, ko se za izvedbo del na naše javne razpise ne prijavi noben izvajalec.


Razpisi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020

 

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o., je kot upravljalec slovenskih državnih gozdov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 od Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) prejela sadike in sredstva za njihovo zaščito. Ostala sredstva za opravljana dela v okviru javnega razpisa smo prejeli v okviru PRP 2014-2020.

Sredstva za nakup sadik in materiala za zaščito sadik ter sredstva za izvedbo potrebnih del se izplačajo iz naslova:

 

Ukrep M8 - Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

Podukrep 8.4: Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Operacija:  Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči

 

  • Aktivnost: Nakup sadik gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito sadik pred divjadjo - SADIKE
  • Aktivnost: Dela za odpravo škode in obnovo gozda - DELA

 

Povzetek

Žled, ki je februarja 2014 prizadel tudi obsežne površine državnih gozdov, in velike namnožitve smrekovih podlubnikov, ki smo jim priča v zadnjih letih, so vzrok za potrebno obnovo prizadetih gozdov. Degradirane površine je potrebno obnoviti, saj se v nasprotnem primeru lahko sprožijo erozijski procesi, ki škodo še povečajo. Pri obnovi smo se poslužili dveh drevesnih vrst; bukve in smreke, saj z obema v večini gospodarimo že sedaj in imamo z obema tudi praktične izkušnje. Bukev je v primerjavi s smreko gospodarsko sicer manj zanimiva, je pa z ekološkega vidika bolj primerna za sušna rastišča, kar je v spreminjajočih se klimatskih razmerah pomembno.

 

Glavne dejavnosti

Na območjih OE Postojna, OE Ljubljana in OE Slovenj Gradec (op.p.: opredelitev OE po ZGS) bomo posadili 70.535 sadik gozdnega drevja, od tega 39.080 sadik bukve, 31.430 sadik smreke in 25 sadik črne jelše. Večji del potrebnih del bo opravljen na OE Postojna (20 projektov), manj pa na OE Slovenj Gradec (6 projektov) in OE Ljubljana (2 projekta). Gostota sadnje sadik pri iglavcih bo okvirno 2.000 sadik na hektar, pri bukvi pa 3.000 sadik na hektar.

Da bi sadike obvarovali pred rastlinojedo parkljasto divjadjo, jih bomo zaščitili z mehanskimi in premaznimi sredstvi (npr. zaščitni tulci, zaščitna mreža in premazi). Poleg zagotavljanja zdravih, kakovostnih sadik, pa je uspešnost pogozdovanja odvisna tudi od pravilnega izkopa, prevoza in rokovanja s sadikami še pred sajenjem.

 

Cilji

Splošni cilj realizacije obeh aktivnosti v okviru podukrepa M8.4 (sadike in delo) je obnoviti poškodovane gozdove po žledu in kalamitetah podlubnikov na način, da bodo lahko v prihodnosti opravljali multifunkcionalne naloge oziroma izpolnjevali ekološke, ekonomske in socialne funkcije.

 

Pričakovani rezultati

Pričakovani rezultat obeh aktivnosti v okviru podukrepa M8.4 (sadike in delo) je obnova državnih gozdov, kjer se bosta prepleta tako naravna obnova kot obnova s sadnjo. Le na ta način se bo mogoče izogniti čistim enovrstnim sestojem, kjer se ob katastrofičnih dogodkih pojavlja višje tveganje.

 

Logotipi

 

 

Program razvoja podeželja

 

Evropska unija

 

LEADER

 

Republika Slovenija

 

Več informacij:

Spletna stran Evropske komisije – Program Razvoja podeželja 2014 – 2020: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Program razvoja podeželja 2014-2020 v Sloveniji: www.program-podezelja.si