Ljubljana, 16. april 2021 – Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), na 70. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejela Strateški načrt poslovanja družbe SiDG za obdobje 2020 - 2029 s temelji poslovne politike za obdobje 2020 - 2024 (v nadaljevanju: Strateški načrt).

 

Strateški načrt predstavlja osnovno usmeritev in okvir poslovanja podjetja za gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenij za obdobje 10 let, s temelji poslovne politike družbe za 5-letno obdobje. Osnovni cilji gospodarjenja z državnimi gozdovi določa že Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, za doseganje teh ciljev ter izpolnjevanje izhodišč Vlade RS je družba v Strateškem načrtu določila operativne cilje, usmeritve in ukrepe na petih strateških področjih delovanja.

 

Strateška področja delovanja družbe SiDG v naslednjih desetih letih:


 1. UPRAVLJANJE Z GOZDOVI V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE
  Ključni ukrepi so naravnani na oblikovanje dolgoročnih partnerskih odnosov na področju izvedbe vseh del v državnih gozdovih in pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov. Družba SiDG bo še naprej dopolnjevala kriterije za izbor izvajalcev, ki bodo zagotavljali enakopravnost ponudnikov, visoko stopnjo kakovosti pri izvedbi vseh del v gozdovih in hkrati spodbujala uporabo sodobnih tehnologij. Pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov pa je ključna podpora predelovalcev lesa. Zaradi narave dela pri izvajanju proizvodnih procesov v gozdovih je stalno nadgrajevanje ustreznega nadzora v gozdovih nujna, družba pa v prihodnje načrtuje tudi oblikovanje tržne ponudbe za storitve upravljanja z gozdovi v zasebni lasti. Sočasno bo krepila tudi lastne kapacitete za delo v gozdovih.

 2. RAZPOLAGANJE Z GOZDOVI V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE IN PRIDOBIVANJE GOZDOV
  Družba bo nadaljevala z vsemi postopki razpolaganja in pridobivanja gozdnih zemljišč, kar vključuje zlasti nakupe, menjave, prodaje gozdnih zemljišč in razdružitve solastnine. Pri tem sledila osnovnim usmeritvam zakona, s posebnim poudarkom na ustreznem informiranju lastnikov gozdov glede možnih prodaj in nakupov ter sodelovanju z vsemi deležniki, ki delujejo na področju gospodarjenja z gozdovi, zlasti Zavodom za gozdove Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, upravljavci zavarovanih območij ter drugimi institucijami.

 3. PODPORA IN RAZVOJ GOZDNIO-LESNIH VERIG
  Družba SiDG bo prispevala k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig na več načinov. Zagotovo je najpomembnejša prodaja GLS, ki se izvaja na transparenten način ter pod znanimi in enakimi pogoji za vse zainteresirane primarne predelovalce lesa. Pri tem upošteva cilj, da se večina GLS proda izključno primarnim predelovalcem in to v obliki dolgoročnih pogodb. Tudi oblikovanje centrov za zbiranje in predelavo lesa je usmerjeno v vzpostavljanje in razvoj gozdno-lesnih verig. Družba SiDG bo centre vzpostavila predvsem s sodelovanjem z različnimi parterji. Med možnimi oblikami sodelovanja s potencialnimi partnerji je družba SiDG zainteresirana in pripravljena proučiti vsakršno možnost izvedbe financiranja, izgradnje in upravljanja posamezne investicije v obliki in vsebini, ki bo v največji možni meri povzemala temeljna načela koncepta javno-zasebnih partnerstev. Količina zmanjšanja izvoza okroglega lesa in uvajanje novih tehnologij bosta pomembna kriterija pri vzpostavljanju centrov za zbiranje in predelavo lesa.

 4. RAZVOJ REKREACIJSKE IN TURISTIČNE PONUDBE V GOZDOVIH
  Razvoj produktov gozdnega turizma in rekreacije kot vodilne dejavnosti pospeševanja socialne funkcije gozdov. Ponudba gozdnega turizma vključuje vzgojo in izobraževanje, opazovanje gozda, divjadi in velikih zveri, rekreacijske dejavnosti, nastanitvene možnosti in kulinarika. V tem delu je ključno sodelovanje z lokalno skupnostjo in obstoječimi turističnimi ponudniki ter vključevanje produktov v njihovo razvojno strategijo.

 5. RAZVOJ KADROV IN KREPITEV NJIHOVIH KOMPETENC
  Uresničevanje strateških in poslovnih ciljev družbe je v veliki meri odvisno od razvoja in zavzetosti zaposlenih za uresničevanje zastavljenih ciljev. Zagotavljanje varnega dela in spodbudnega okolja, razvoj kompetenc zaposlenih in spodbujanje k odprtemu dialogu in komunikaciji znotraj podjetja so ključni ukrepi tega strateškega področja.

Družba SiDG želi z uresničevanjem strateškega načrta postati dober gospodar državnih gozdov, ki pri svojem delu spoštuje strokovnost in oblikuje dolgoročna partnerstva z vsemi deležniki, ki so kakorkoli vezani na gozd in gozdni prostor. To usmeritev bodo uresničevali kompetentni zaposleni, ki so zagotovo največji potencial in kapital družbe.

Vlada RS sicer uresničuje naloge in pristojnosti skupščine družbe SiDG na podlagi 14. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije – ZGGLRS (Uradni list RS št. 9/2016), o sprejetju Strateškega načrta pa odloča v skladu s točko b. drugega odstavka 10. člena Akta o ustanovitvi SiDG, in sicer na predlog poslovodstva družbe in mnenja nadzornega sveta SiDG.

Nadzorni svet SiDG je mnenje k Strateškemu načrtu podal 1. aprila 2021. Ob sprejetju tega dokumenta pa je predsednik nadzornega sveta SiDG, mag. Andrej Rihter, povedal: »Nadzorni svet pozdravlja sprejetje strateškega načrta družbe SiDG. S tem je bil izveden velik korak. Predvsem pa veseli dejstvo, da je dokument usklajen z vsemi deležniki in kot tak daje odlično osnovo za poslovanje in razvoj družbe v prihodnje. Zahvala vsem in vsakomur posebej, ki je kakorkoli pripomogel, da je bil dokument pripravljen in kot takšen sprejet na Vladi RS.«

Zadovoljstvo ob sprejetju novega Strateškega načrta družbe SiDG je izrazil tudi glavni direktor, mag. Robert Tomazin: »Sprejetje strateškega načrta pomembno oblikuje pot prihodnjega delovanja družbe SiDG. Želimo postati družba kot pojem odličnosti pri gospodarjenju in nasploh pri odnosu do slovenskega gozda in celotnega življenja v njem. To bomo lahko dosegli le skupaj z zaposlenimi in vsemi, ki se čutijo povezani z gozdom. Tudi zato je moja ključna želja in pričakovanje, da znotraj stroke presežemo dosedanja razhajanja in v prihodnosti delujemo na osnovi načel kot so strokovnost, spoštovanje in sodelovanje.«.