Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je podjetje v lasti Republike Slovenije. Naša temeljna dejavnost in poslanstvo je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, razpolaganje in kupovanje gozdnih površin. Državni gozdovi predstavljajo približno 20% vseh gozdov pri nas.

Spodbujamo predelavo in obdelavo lesa ter razvoj domače lesne industrije, ki je naš ključni poslovni partner.

Izvajamo tudi gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov.

SiDG ima tudi nekatera javna pooblastila; prispevamo k povečanju obsega gozdov v lasti Republike Slovenije in ureditvi lastniških razmerij z ostalimi deležniki.

 

 

Vizija, poslanstvo, strateški cilji

 

Vizija

Želimo postati pojem odličnosti v Evropi z vidika ohranjanja in povečevanja gospodarske, socialne in ekološke funkcije gozda in lesa.

 

Poslanstvo

Z gozdovi upravljamo trajnostno, sonaravno ob uporabi najboljših praks in sodobnih tehnologij za upravljanje in nadzor procesov, na način, ki veča dodano vrednost lesu ter donos za lastnika in okolje.


Strateški cilji

Razvoj osnovne dejavnosti

• Dobičkonosno gospodarjenje z gozdovi

• Optimiziranje prodajne cene gozdno lesnih sortimentov

• Razvoj lastnih kapacitet sečnje in transporta

• Povečevanje površin gozdov v lasti RS


Nastavki za rast

• Razvoj Snežnika in Centrov za zbiranje in predelavo lesa

• Dodajanje vrednosti lesu slabše kvalitete


Gospodarsko socialna funkcija

• Skrb za kakovost gozdov v Sloveniji

• Razvoj socialne funkcije

• Varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine

 

 

SiDG v številkah

 

Republika Slovenija je z ustanovitvijo na SiDG prenesla v gospodarjenje 234.986 ha gozdov, kar predstavlja skoraj 12 % površine države.

V gozdovih, ki jih upravljamo, je 3 % rezervatov in 9 % varovalnih gozdov. 

Povprečna lesna zaloga znaša 324 m/ha.

Od drevesnih vrst je najbolj zastopana bukev 37 %, sledijo smreka 30 %, jelka 12 %, plemeniti listavci 6 %, ostali trdi listavci 5 %, hrast 4 % in druge drevesne vrste 6 %.

Osnovni kapital družbe znaša 22.400.000 EUR.

Konec decembra 2019 je bilo v skupini SiDG skupaj 413 zaposlenih, od tega 271 na SiDG, 94 v hčerinski družbi Snežnik in 48 v Snežniku Sinpo.

 

 

Poslovanje

 

Po rezultatih poslovanja družbe SiDG smo v letu 2019 prodali 1.349.482 m3 gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti in skladišču po povprečni ceni 48,38 EUR/m3.

Prihodki od prodaje so znašali 66,9 milijona EUR, skupni prihodki pa 65,9 milijona EUR.

Pri tem je bilo na nivoju matične družbe ustvarjenega 15,2 milijona EUR dobička pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki (EBITDA).

Količina poseka je bila 1.293.410 m3 neto, ob 48-odstotnem deležu sanitarne sečnje.

 

Struktura prodaje GLS iz kamionske ceste in skladišč

Vrsta prodaje GLS

Prodana količina GLS v m3

Delež v %

Dolgoročne pogodbe

937.163

69

Javno zbiranje ponudb - kratkoročne pogodbe

303.945

23

Javna dražba

93.268

7

Direktna prodaja

15.106

1

SKUPAJ

1.349.482

100

 

Družba SiDG je poleg prodaje GLS s kamionske ceste in s skladišč izvedla še prodajo 2.664 m3 na panju ter prodajo 1.881 m3 sečnih ostankov za proizvodnjo zelenih sekancev.

 

 

Struktura prodaje skupin gozdnih lesnih sortimentov:

  • 48 % hlodov iglavcev,
  • 8 % hlodov listavcev,
  • 17 % ostala oblovina iglavcev,
  • 27 % ostala oblovina listavcev.