ORGANI SiDG:

 

Poslovodstvo

 

Družbo vodi in zastopa poslovodstvo.

Nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., je na svoji seji dne 27. 10. 2022 za glavnega direktorja družbe imenoval mag. Marka Matjašiča, za člana poslovodstva pa dr. Aleša Kadunca. Funkciji sta nastopila s 1. januarjem 2023. Poslovodstvo je imenovano za mandatno dobo petih let.

 

Mag. Marko Matjašič ima dolgoletne izkušnje iz področja vodenja velikega podjetja, z gozdarstvom pa je povezan vse od pripravništva.

Vzporedno s študijem gozdarstva na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je vpisal še študij ekonomista (smer mednarodna menjava) na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Po nekaj letih delovnih izkušenj se je odločil za nadaljevanje študija in na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil naziv magister znanosti (smer splošno poslovodenje).

Njegovi prvi zaposlitvi sta bili v podjetjih GOZD Ljubljana in Smart Industries. Po štirih leta dela na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, kjer je delal na področju upravljanja z državnimi gozdovi, se je zaposlil v podjetju Gozdno gospodarstvo Bled. Iz vodje komerciale in financ, ko se je med drugim ukvarjal tudi z vzpostavitvijo odkupne mreže zasebnih lastnikov gozdov, je leta 2012 napredoval v glavnega direktorja podjetja, ki je v zadnjih letih beležilo visoko rast prihodkov in čistega poslovnega izida. Poleg razvijanja organizacije in uvajanja posodobljenega poslovnega modela je vodil prodajo strateškim kupcem v tujini in Sloveniji.

Bil je član upravnega odbora Združenja večjih gozdnih posesti in član uredniškega odbora strokovnega mesečnika Gozdarski vestnik. Kot vodja verjame v skupinsko delo, motiviranje zaposlenih k doseganju nadpovprečnih rezultatov in dolgoročna partnerska razmerja.

 

Dr. Aleš Kadunc se je na svoji karierni poti preizkusil tako v akademski sferi kot v gospodarstvu. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je po uspešno zaključenem univerzitetnem in magistrskem študiju gozdarstva pridobil naziv doktor gozdarskih znanosti.

Prve delovne izkušnje je pridobival v podjetju Gozdarstvo Grča in Zavodu za gozdove Slovenije. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je bil mladi raziskovalec in asistent. Med leti 2008 in 2017 je bil visokošolski učitelj (docent) za področje urejanja gozdov. Bil je predavatelj in nosilec več predmetov (Statistične metode in Prirastoslovje), ukvarjal se je z raziskovalnim delom in prenosom raziskovalnih dosežkov v prakso. V podjetju Gozdno gospodarstvo Bled se je najprej zaposlil kot svetovalec glavnega direktorja za gozdno proizvodnjo in razvoj, nato pa kot tehnični direktor. Njegova glavna pozornost je bila namenjena vodenju in koordiniranju gozdne proizvodnje, gradbene enote in mehanične delavnice ter lastnih prevozov lesa.

Med drugim je pooblaščeni inženir s področja gozdarstva pri Inženirski zbornici Slovenije, bil je član strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS, član sveta Zavoda za certifikacijo gozdov in sekretar Združenja večjih gozdnih posesti.

 Skupščina

 

Edini lastnik SiDG je Republika Slovenija. Naloge in pristojnosti skupščine izvršuje Slovenski državni holding.

 

Nadzorni svet

 

Člani nadzornega sveta družbe SiDG, ki so predstavniki edine družbenice Republike Slovenije in jih imenuje uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) v vlogi skupščine družbe SiDG za mandatno obdobje štirih let, so:

 

Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev in ju je izvolil Svet delavcev družbe SiDG (mandat do 23. 9. 2024), sta:

 

V skladu s 13. členom Akta o ustanovitvi družbe SiDG nadzorni svet šteje šest članov, od teh štiri člane imenuje skupščina, dva člana, predstavnika delavcev, pa izvoli svet delavcev družbe. 

 

 

Strokovni svet

 

Poslovodstvo SiDG je dne 1. 12. 2021 za mandatno obdobje štirih let imenovalo člane strokovnega sveta družbe SiDG.

 

Imenovani so bili:

 • izmed predstavnikov strokovnih organizacij in združenj s področja gozdarstva in lesarstva:
 1. Vovk Renato, predlagatelj Lesarska šola Maribor
 2. dr. Humar Miha, predlagatelj Biotehniška fakulteta
 3. Milavec Igor, predlagatelj GZS-Združenje lesne in pohištvene industrije
 4. Mori Jože, predlagatelj Zavod za gozdove Slovenije
 5. dr. Krajnc Nike, predlagatelj Gozdarski inštitut Slovenije
 6. Zupančič Cvetko, predlagatelj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

 • izmed predstavnikov lokalnih skupnosti:
 1. Debenak Dušan, predlagatelji Občina Šentjur, Občina Rogaška Slatina in Občina Šmarje pri Jelšah
 2. Behin Leon, predlagatelj Občina Kočevje

 

 • izmed predstavnikov organizacij civilne družbe s področja varovanja okolja:
 1. Pokorny Boštjan, predlagatelj Lovska zveza Slovenije
 2. Gluk Alojzij, predlagatelj Zveza gozdarskih društev Slovenije

 

Člani strokovnega sveta so nastopili mandat z dnem 29. 11. 2021.

Člani strokovnega sveta so za predsednika strokovnega sveta izvolili Cvetka Zupančiča, za njegovo namestnico pa dr. Nike Krajnc.

 

Naloga strokovnega sveta družbe je svetovanje poslovodstvu v zvezi z doseganjem ciljev zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije pri opravljanju nalog gospodarjenja z državnimi gozdovi, zlasti na področjih:

 • odsvojitve državnih gozdov,
 • pridobivanju gozdov,
 • pripravi poslovnih načrtov ter
 • vzpostavljanja in razvoja gozdno-lesnih verig.

.