Na dan 31. 12. 2022 je bilo na SiDG zaposlenih 378 strokovnjakov za različna področja, ki odgovorno opravljajo svoje naloge.

Zaposleni so naša dobrina. Zagotavljamo jim priložnosti in možnosti za razvijanje lastnih potencialov in jim nudimo podporo pri uresničevanju ciljev, ki si jih zadajo. Za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev je namreč ključno učinkovito upravljanje z zaposlenimi in zagotavljanje njihovega razvoja.

Več kot polovica zaposlenih na SiDG ima stopnjo izobrazbe, ki je višja od pete stopnje (srednja šola).

Na področju varnosti in zdravja pri delu upoštevamo ustrezne programe in aktivnosti za izpolnitev vseh zakonskih zahtev. S strokovnim pristopom in veliko odgovornostjo pri opravljanju delovnih nalog in zadolžitev vsakega zaposlenega analiziramo vse zaznane in ugotovljene nevarnosti in škodljivosti ter jih zmanjšujemo na najmanjšo možno mero.

Za uspešno izvedbo programa za odpravo tveganj zagotavljamo vso potrebno strokovno pomoč in zadostna finančna sredstva. Dosledno izvajamo tudi vse dejavnosti iz sprejete ocene tveganja z izjavo o varnosti. Posebno pozornost namenjamo tudi promociji zdravja na delovnem mestu, saj se zavedamo, da so le zdravi zaposleni lahko uspešni pri opravljanju svojih delovnih nalog.