Pri gospodarjenju z gozdovi upoštevamo najvišje standarde trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja, ki so del temeljnih vrednot in poslanstva družbe. Sledimo načelom varstva okolja in naravnih vrednot, trajnemu in optimalnemu delovanju gozdov kot ekosistema ter uresničevanju njihovih funkcij. Trudimo se biti vzor konkurentom in poslovnim partnerjem.

Sečnjo opravljamo samo na podlagi izbire drevja za posek, ki ga določi Zavod za gozdove Slovenije. Poleg sečnje skrbimo tudi za potrebna vlaganja v gozdove. Pri opravljanju vseh del sledimo načelom zmanjševanja poškodb v gozdu, omejevanja motenj v gozdu, ki vplivajo predvsem na živalski svet, in zmanjševanju negativnih vplivov na vse druge funkcije gozda.

Z velikim obsegom del v gozdovih, ki temeljijo na izkoriščanju našega največjega obnovljivega vira energije, predstavlja SiDG velik potencial za zelena delovna mesta. Pri gospodarjenju z državnimi gozdovi sodelujemo pri ustvarjanju pogojev za razvoj gozdno-lesnih verig kot nosilcev trajnostnega razvoja in oblikovalcev zelenih delovnih mest.

Gospodarimo z obsežno površino gozdov, ki sodijo v varovana območja Nature 2000. Da bi dosegli cilje, ki so vezani za ohranjanje narave, v celoti upoštevamo vse predpise in naravovarstvene smernice. Prednostno tudi pridobivamo gozdove z varovanih območij, gozdove s posebnim pomenom in gozdove v obmejnem pasu ter skrbimo za sanacijo črnih odlagališč.

SiDG ima tudi pridobljen certifikat FSC®, ki zagotavlja, da gospodarjenje z gozdovi temelji na spoštovanju predpisane zakonodaje, in izpolnjuje načela tega standarda s področja varstva narave, socialnih vidikov dela in vplivov na lokalno okolje ter z upoštevanjem ustreznih ekonomskih načel smotrnosti poslovanja. 

Konec leta 2017 smo se vključili v regijsko certifikacijo gozdov po standardu PEFC. Kupcem tako zagotavljamo transparentnost porekla prodanih gozdno lesnih sortimentov, certificiran les pa izvira iz gozdov, v kateri se gospodari na trajnosten način in ni proizvod nenadzorovanih krčenj gozdov in črne, nelegalne sečnje.  Kateremukoli kupcu lahko vedno zagotovimo informacije o drevesni vrsti, kraju in času poseka, količini in vrsti sečnje.

 

Trajnostno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.