OPOMBA: Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov z dne 27. 7. 2017, zadnjič spremenjena in dopolnjena s sklepom Vlade RS z dne 11. 9. 2018, vendar pa se uporabljajo do 1. 1. 2021 oz. do izteka veljavnosti obstoječih pogodbenih razmerij, sklenjenih na njihovi podlagi.