Ljubljana, 23. avgust 2018 – Vlada Republike Slovenije se je na svoji 269. dopisni seji v vlogi skupščine seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) in njenim konsolidiranim letnim poročilom, vključno z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2017.

 

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2017 je znašal dobrih 12,6 mio EUR in je predstavljal čisti poslovni izid poslovnega leta 2017 zadevne družbe v višini dobrih 13,2 mio EUR, zmanjšan za zakonske rezerve v višini 660 tisoč EUR, kar predstavlja 5 % zneska čistega dobička. Bilančni dobiček v višini 12,6 mio EUR se izplača družbeniku.

 

Vlada RS je nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe SiDG podelila razrešnico za leto 2017. Obenem se je seznanila tudi s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017.

 

Dokumenta Letno poročilo družbe SiDG za leto 2017 in Letno poročilo skupine SiDG sta objavljena na naših spletnih straneh, na povezavi http://www.sidg.si/index.php/o-sidg/poslanstvo/poslovni-rezultati-2017.