Dolenjske Toplice, 13. novembra 2018  – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je v letošnjem letu pričela s prvimi investicijsko-vzdrževalnimi deli na Bazi 20, kulturnem spomeniku državnega pomena. Za nujne naložbe v kompleks muzeja na prostem Baza 20 je SiDG v letu 2018 namenil preko 42.000 evrov, medtem ko naj bi vrednost del v letu 2019 znašala okoli 60.000 evrov. S tem se je začel dolgoročni projekt ohranitve in promocije Baze 20, ki ga bo SiDG izvajal skupaj z Občino Dolenjske Toplice in Dolenjskim muzejem.

Vlada RS je konec novembra 2017 sprejela sklep, s katerim je določila, da z družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. sklene dodatek  k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije št. 2330-16-000113. Na podlagi navedenega dodatka, ki je bil sklenjen dne 14. 12. 2017, je SIDG prevzel vzdrževanje nepremičnin v sklopu štirih kulturnih spomenikov državnega pomena na območju Kočevskega Roga: Baze 20 (EŠD 271), Bunker 44 (EŠD 8729), Partizanska bolnišnica Jelendol (EŠD 272) in Partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik (EŠD 273). Pred tem je za nujna vzdrževalna dela ob večletnem  pomanjkanju ustreznih sredstev skrbelo Ministrstvo za kulturo, dela pa so od leta 2015 povsem zastala. 

Na prvem usklajevalnem sestanku med Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter družbo SIDG 28. 2. 2018  je bilo dogovorjeno, da SiDG takoj pristopi k nujni sanaciji najbolj poškodovanih barak v Bazi 20 ter nujna dela izvede na podlagi usmeritev in kulturnovarstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).  

Marca 2018 je SiDG tako v sodelovanju z ZVKDS opravil popis stanja barak ter določil, da se odstranijo neavtohtone in razpadajoče sanitarije in obnovi baraka št. 9 (stražarnica). SiDG je kot nosilec obnove  Baze 20 že v aprilu opravil prvo etapo obnove objekta na baraki št. 9 (zamenjava strehe, notranjosti, podest in platno), avgusta sta bila zamenjana streha in podest ter opravljeno temeljenje in ureditev okolice na baraki št. 4 (baraka članov AGITPROP). Poleg tega je bila izpeljana zamenjava dotrajanih sanitarij in ureditev okolice. Na pobudo ZVKDS smo zaradi bližajoče zime  in povsem dotrajane strešne kritine  na barakah št. 20, 22 in 25 septembra izvedli še nujno zaščito streh teh objektov s PVC folijo. Dodatno smo za starejše obiskovalce na strmejšem delu pešpoti uredili varovalne ograje. Novembra smo uredili še dostopno pot za dovoz materiala in nujno intervencijo gasilskega vozila do Baze 20. Med drugim smo v tem mesecu opravili tudi nujni posek nevarnih dreves, ki so ogrožali objekte in obiskovalce, ter odstranili mladovje za boljšo prehodnost poti.    

V letu 2019 nameravamo po usmeritvah ZVKDS celovito prenoviti streho in zunanji ovoj barak št. 20, 22 in 25. Poleg zagotavljanja nujnih intervencijskih del na vseh štirih spomenikih bomo izdelali popis stanja in prednostnih nalog na Bolnici Jelendol, Bolnici Zgornji Hrastnik in Bunkerju 44 ter poskrbeli za zemljiško-knjižno ureditev kompleksa Baza 20. Z občino Dolenjske Toplice in Dolenjskim muzejem nameravamo urediti tudi vprašanje tekočega vzdrževanja tega kulturnega spomenika.

V poslovnem načrtu za leto 2019 je SiDG za obnovitvena in ostala dela na bazi 20 predvidel 60.000 evrov. Načrtujemo, da bi s podobno dinamiko nadaljevali tudi v prihodnjih letih, kar letno omogoča obnovo med 5 in 7 objektov.  

Kot je ob javni predstavitvi opravljenih del izpostavil Zlatko Ficko, glavni direktor SiDG, s projektom prenove Baze 20 družba SiDG kaže, da je vedno bolj aktivna na področju razvoja podeželja ter pri spodbujanju socialnih funkcij gozda. Med slednjimi zakon o gozdovih posebno mesto namenja funkciji varovanja kulturne dediščine v naravnem okolju, poučno-raziskovalni funkciji in turistični funkciji gozda. »Današnja javna predstavitev rezultatov pa ni usmerjena samo v prikaz opravljenega dela in zglednega sodelovanja med SiDG, občino Dolenjske Toplice, Dolenjskim muzejem in pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine. Usmerjena je predvsem v skupno delo v prihajajočem letu,« je poudaril Zlatko Ficko.

Sočasno z investicijsko-vzdrževalnimi deli že potekajo tudi aktivnosti za oživitev tega kulturnega spomenika, ki ga je pred desetletji obiskalo  po več 10.000 obiskovalcev letno. Baza 20 je namreč edini na tako skrit način zgrajen in ohranjen sedež vodstva kakšnega odporniškega gibanja v Evropi med 2. svetovno vojno.

Pri vsebinski prenovi Baze 20 bo poleg Dolenjskega muzeja ključno vlogo imela Občina Dolenjske Toplice. Slednja želi v Lukovem domu urediti informacijski center in vstopno točko za Kočevski Rog. V letu 2018 je občina za vzpostavitev informacijskega centra Baza 20 v proračunu namenila  10.000 evrov. Kot je pojasnil župan Jože Muhič, so študentje arhitekture na pobudo občine izdelali idejno zasnovo za ureditev Lukovega doma, ki jo bodo realizirali v prihodnjih letih. »Bistveni del projekta je povečana dvorana, ki bi lahko sprejela 50 ljudi. Na osnovi idejne zasnove bomo v naslednjih letih izdelali projekt za izvedbo in zagotovili finančna sredstva, upamo, da tudi s pomočjo kohezijskih sredstev projekta Dežela gozdov in rjavega medveda,« je izpostavil Jože Muhič.