Kočevje, 15. oktobra 2021 – Vlada RS je v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), na svoji 97. redni seji, dne 14. 10. 2021, na predlog opozicije Državnega zbora RS za obdobje štirih let imenovala za članico nadzornega sveta, ki je predstavnica ustanoviteljice, Dragico Vrkič Kozlan. Mandat članice nadzornega sveta začne teči s 15. 10. 2021.

 

Strokovna komisija, ki jo je imenovala Vlada, je po izvedenem postopku pridobivanja kandidatov za člane nadzornega sveta družbe SiDG na podlagi javnega poziva pripravila listo primernih kandidatov za člane nadzornega sveta. Iz navedene liste kandidatov je opozicija Državnega zbora RS, ki do sedaj ni imela predstavnika v nadzornem svetu družbe SiDG, posredovala svoj predlog. Na podlagi tega predloga je Vlada v vlogi skupščine družbe SiDG za novo članico nadzornega sveta družbe SiDG, kot predstavnico ustanoviteljice, imenovala Dragico Vrkič Kozlan, za mandatno obdobje štirih let. Mandatna doba novo imenovani članici prične teči naslednji dan po sprejemu sklepa o imenovanju na Vladi, torej s 15. 10. 2021.