Ljubljana, 21. avgust 2020 - Vlada Republike Slovenije je včeraj na svoji 28. redni seji sprejela Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov. Pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju in objavi na spletni strani družbe SiDG, uporabljati pa se začnejo s 1. 1. 2021. 

 

Z novimi Pravili družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, se na podlagi dosedanjih izkušenj družbe SiDG pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov uvajajo nekatere spremembe in dopolnitve dosedanjih pravil, ki bodo družbi SiDG omogočale večjo prilagodljivost na hitro spreminjajoči se trg gozdnih lesnih sortimentov. Gozdne lesne sortimente bo družba SiDG na podlagi teh pravil lahko še naprej prodajala na pet načinov, in sicer na javnih dražbah, z javnim zbiranjem ponudb, z direktno prodajo, prodajo na javnem razpisu za sklepanje dolgoročnih pogodb ter izjemoma s prodajo lesa na panju.

 

Bistvene spremembe v primerjavi z dosedanjimi pravili so širjenje možnosti direktne prodaje brez količinskih omejitev v primeru presežkov posameznih gozdnih lesnih sortimentov na trgu, zlasti kot odziv na posledice povečane sanacije v primeru naravnih ujm v gozdovih. Z novim načinom določanja cen gozdnih lesnih sortimentov pri njihovi prodaji na podlagi dolgoročnih pogodb brez naknadnega poračunavanja z zamikom objavljenih statističnih podatkov se znižuje stopnjo tveganja tako na strani družbe SiDG kot na strani kupcev, zlasti v primerih hitro se spreminjajočih tržnih razmer.

 

Dodatno se v času trajanja dolgoročnih pogodbenih razmerij uvaja tudi možnost prerazporejanja spremenljivih količin gozdno lesnih sortimentov v gozdno gospodarskem območju kvalificiranim kupcem, proporcionalno glede na želene količine.

 

Dosedanja Pravila družbe SiDG., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je Vlada RS, sprejela dne 27. 7. 2017 (vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami), se bodo po sprejetju in do začetka uporabe novih pravil še naprej uporabljala, in sicer do 31. 12. 2020, po tem datumu pa tudi za veljavno sklenjena pogodbena razmerja na njihovi podlagi, do njihovega izteka. Prav tako se, neodvisno od sprejetja teh pravil, do 31. 12. 2020 za prodajo gozdnih lesnih sortimentov še naprej uporabljajo Pravila o začasnih ukrepih o začasnih ukrepih glede načina prodaje gozdnih lesnih sortimentov zaradi epidemije COVID-19 št. 34000-2/2020/3 z dne 23. 4. 2020, ki jih je Vlada RS sprejela za to obdobje kot odziv na spremenjene razmere na trgu gozdnih lesnih sortimentov v času po razglasitvi epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji. 

 

Vlada kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v skladu z drugim odstavkom 30. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št 9/16) na podlagi predloga poslovodstva družbe sprejme pravila, ki določajo način in merila prodaje gozdnih lesnih sortimentov.

 

Vir: Vlada RS

 

Pravila so na naši spletni strani dostopna prek povezav: https://www.sidg.si/index.php/o-sidg/pomembnejse-pravne-podlage in https://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-objave/prodaja-lesa-in-logistika