Prostore, ki so odgovor na širitev zmogljivosti SiDG za sečnjo in spravilo v državnih gozdovih, je ob regijskem obisku vlade odprl državni sekretar za gozdarstvo Anton Harej

 

Kočevje, 12. november 2021 – Ob regijskem obisku vlade v JV Sloveniji je danes državni sekretar za gozdarstvo Anton Harej sodeloval pri slavnostni otvoritvi poslovnih prostorov SiDG Logistika v Kočevju. Prostori, ki jih je SiDG kupil letos avgusta, po eni strani pomenijo začetek reševanje prostorske stiske zaposlenih, ki delajo v Kočevju, po drugi strani pa gre za odgovor na širitev lastne gozdne proizvodnje SiDG, katere razvoj z nabavo sodobne gozdarske mehanizacije zahteva tudi dobro podporo tehnične službe.

 

Površina objekta, ki se nahaja na vstopu v Kočevje v podjetniški coni, meri 1.124 m2, od tega na servisne delavnice odpade 500 m2. Objektu pripada tudi zemljišče v izmeri preko 4.000 m2, ki ga bo SiDG uporabljal za parkiranje službenih tovornjakov in službenih terenskih vozil. Kupnina za objekt je znašala 1,05 milijona evrov. V objektu, ki so ga poimenovali  SiDG Logistika, bosta sedež imela Poslovna enota Kočevje, ki skrbi za izvajanje operativnih nalog s področja gozdarstva za območje Kočevja in Novega mesta, in Tehnična služba, v okviru katere bo delovala servisna delavnica za izvajanje servisov vozil in gozdarskih strojev. Tu bo tudi sedež mobilne delavnice, ki bo stroje servisirala na terenu.

13 zaposlenih bo v objektu stalno prisotnih, po vzoru sodobne organiziranosti dela pa je predvidenih tudi 18 delovnih mest za potrebe občasne prisotnosti zaposlenih, ki sicer večino delovnega časa preživijo na terenu. V mehaničnih delavnicah se načrtuje zaposlitev 5 sodelavcev.

Začetki vzpostavljanja lastnih zmogljivosti za sečnjo in spravilo lesa ter transport segajo v leto 2018, ko je SiDG od hčerinske družbe Snežnik odkupil gozdarsko dejavnost, kar je bil eden od strateških ciljev, ki ga je SiDG postavila vlada. Da gre pri krepitvi lastne gozdne proizvodnje SiDG za sledenje strateškemu cilju, je izpostavil tudi državni sekretar Anton Harej, ki meni, da SiDG na tem področju beleži zavidljive dosežke. V petih letih se je z investicijami v nakup mehanizacije in zaposlovanjem enota lastne gozdne proizvodnje tako okrepila, da je SiDG sposoben za lastnimi zmogljivostmi opraviti okoli 20 % sečnje in spravila v državnih gozdovih. 

Državni sekretar je opozoril, da se trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v časih podnebnih sprememb in ogroženosti biotske raznovrstnosti sooča z mnogoterimi izzivi. »Družba SiDG,  stroka v Zavodu za gozdove Slovenije in politika si morajo zato še posebej prizadevati za vzorno obravnavno našega največjega naravnega bogastva v državni lasti. Ta lahko tako služi kot primer dobre prakse za gospodarjenje z gozdovi v zasebni lasti in kot dokaz, da zna biti tudi država dober lastnik,« je dodal Anton Harej. Sočasno je opozoril tudi, da je za krepitev slovenske gozdno-lesne verige ključna urejena oskrba z lesom domače lesne industrije, ki je s tem ključni poslovni partner SiDG.            

 

Po novem desetletnem strateškem načrtu, potrjenem aprila letos  na vladi, se bodo lastne zmogljivosti SiDG še povečevale. »Glede na nov strateški načrt, po katerem naj bi SiDG z lastnimi zmogljivostmi opravil tretjino sečnje in spravila, se proizvodnja še naprej stalno povečuje. Do leta 2025 bomo skorajda podvojili obstoječe kapacitete gozdarske proizvodnje, transportne kapacitete pa celo potrojili. Ta trenutek imamo v postopku nabave 7 gozdarskih kamionov z dvigali in 6 gozdarskih traktorjev. Investicijskemu ciklu bodo sledili kadrovski procesi, vključno z zaposlitvami in sprotnim strokovnim izobraževanjem. Podobne ambicije na letnem nivoju bomo imeli vse do leta 2025,« je pojasnil mag. Robert Tomazin, glavni direktor SiDG. Izpostavil je predvsem pomen lastnih zmogljivosti za sečnjo in spravilo v času naravnih ujm, ko prihaja do neravnovesij na trgu, medtem ko imajo odločbe za sanitarno sečnjo izjemno kratke roke za realizacijo.

 

Lastna gozdna proizvodnja SiDG trenutno zaposluje 120 delavcev. Od ustanovitve je SiDG v nakup nove mehanizacije investiral 8,4 milijona evrov, strojni park pa obsega:

  • 4 komplete strojne sečnje,
  • 2 gozdarski žičnici,
  • 13 prilagojenih kmetijskih traktorjev,
  • 7 zgibnih traktorjev,
  • 14 gozdarskih kamionov,
  • 4 vlačilce s prikolico.

 

SiDG je sicer avgusta letos sočasno odkupil tudi poslovno stavbo Grče v Kočevju, v kateri je sedež družbe že od njene  ustanovitve leta 2016. Obnova dotrajanega objekta, v kateri bodo pisarne za večino podpornih služb in management, se bo začela v gradbeni sezoni 2022 in bo pomenila dokončno rešitev prostorske problematike SiDG.

 

Poslovanje SiDG v letošnjem letu rekordno

Družba SiDG v letu 2021  posluje z rekordnimi poslovnimi rezultati. V obdobju od januarja do avgusta 2021 je realizirala  čiste prihodke od prodaje gozdnih lesnih sortimentov v višini 41,9 milijona evrov, kar predstavlja 27 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta. Čisti poslovni izid je znašal 9,3 milijona evrov, kar je 93 % več kot v enakem obdobju lani (takrat je znašal 4,8 milijona evrov). SiDG je že  v maju dosegel z rebalansom poslovnega načrta planiran dobiček za celotno leto 2021.

Prodali so 716 tisoč m3 gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti in iz skladišč, v enakem obdobju preteklega leta 699 tisoč m3. Posek je v prvih osmih mesecih 2021 znašal  713 tisoč m3, od tega je SiDG z lastnimi zmogljivostmi posekal  121 tisoč m3  (17 odstotkov). V enakem obdobju preteklega leta je družba v lastni režiji posekala 84 tisoč m3, kar je predstavljalo 11 odstotkov celotnega poseka. Z lastnimi transportnimi kapacitetami so v SiDG prepeljali 113 tisoč m3, kar predstavlja 16 odstotkov celotnega poseka gozdnih lesnih sortimentov.

Število zaposlenih ob koncu avgusta je znašalo 327.