Kočevje, 3. februarja 2023 - V javnosti se občasno pojavljajo netočne informacije, povezane z imenovanjem poslovodstva SiDG d.o.o. Zato objavljamo pojasnilo predsednice nadzornega sveta SiDG d.o.o. ga. Romane Fišer, kako je potekalo imenovanje poslovodstva.

Po prenehanju mandata dotedanjega poslovodstva družbe dne 23.5.2022 je nadzorni svet istega dne sprejel ustrezne sklepe o pričetku postopka iskanja in izbire kandidatov za imenovanje dveh poslovodij (direktorjev) družbe SiDG d.o.o. za mandatno obdobje 5 let. Za izvedbo postopka iskanja in izbire kandidatov je nadzorni svet pooblastil kadrovsko komisijo nadzornega sveta, pri čemer je nadzorni svet soglašal, da kadrovska komisija izvede iskanje kandidatov kot kombinacijo javnega razpisa in direktnega iskanja s povabilom kandidatom, s pomočjo zunanjega strokovnjaka (kadrovske agencije). Slednje je skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju: kodeks), ki določa, da naj družbe za iskanje kandidatov za člane poslovodstva izberejo pristop ali kombinacijo pristopov, ki nadzornemu svetu omogočajo, da pride do izbora najboljših ustreznih kandidatov, pri čemer kodeks kot eno od možnosti predlaga kombinacijo javnega poziva in direktnega iskanja. Tu velja poudariti, da kodeks tudi pri direktnem iskanju kandidatov izrecno dopušča več različnih načinov iskanja kandidatov hkrati, in sicer tako prek osebnih povabil h kandidaturi na predlog članov nadzornega sveta ali kadrovske komisije kot tudi na način »headhuntinga«, tj. iskanja ustreznih kandidatov na trgu s pomočjo zunanjih strokovnjakov, v konkretnem primeru s pomočjo kadrovske agencije. Kadrovska komisija je po opravljenih postopkih predlagala nadzornemu svetu v obravnavo ožji izbor kandidatov, ki je zajemal tako kandidate, ki so se prijavili na javni poziv, kot kandidate iz postopka direktnega iskanja. Skratka gre za uveljavljeno prakso iskanja primernih kandidatov za najbolj odgovorne funkcije v podjetjih, s ciljem dobiti čim boljši nabor kandidatov.

Nepravilne informacije se pojavljajo tudi v zvezi z odločanjem in glasovanjem o imenovanju novega poslovodstva, in sicer da naj bi bilo poslovodstvo imenovano s preglasovanjem oziroma odločilnim glasom predsednice nadzornega sveta. Pojasnjujemo, da je skladno s Poslovnikom nadzornega sveta nadzorni svet sklepčen in veljavno odloča, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov nadzornega sveta, pri čemer se za člana nadzornega sveta šteje, da je navzoč, četudi se glasovanja vzdrži.  Dalje je določeno, da nadzorni svet sprejme sklepe z večino oddanih glasov, vzdržani glasovi se ne štejejo kot oddani glasovni. V konkretnem primeru je bila odločitev o imenovanju poslovodstva na podlagi oddanih glasov sprejeta soglasno in ne z odločilnim glasom predsednika nadzornega sveta, ki po Poslovniku nadzornega sveta pride v poštev v primeru  neodločenega števila glasov.

V zvezi z očitkom, da naj bi nadzorni svet hitel z imenovanjem  poslovodstva kljub sprejemanju novele Zakona o slovenskem državnem holdingu, ki je prenesla upravljanje družbe SiDG d.o.o. kot kapitalske naložbe RS iz Vlade RS na SDH d.d., bi želeli pojasniti, da je Državni zbor omenjeno novelo res sprejel dne 25.10.2022, v Uradnem listu št. 140/22 je bila objavljena dne 4.11.2022, kot izhaja iz njenih prehodnih in končne določbe, pa je pričela veljati 15. dan od objave v Uradnem listu, torej šele 19.11.2022. Predmetna novela ZSDH-1 glede na navedeno torej na dan 27.10.2022, ko je bilo imenovano novo poslovodstvo, še ni veljala. Tudi po uveljavitvi s svojo vsebino ni posegla v formalno pravni položaj tedanjih članov nadzornega sveta in njihove pravice. Nenazadnje, nadzorni svet družbe SiDG d.o.o. ima še danes, dne 3.2.2023, torej več kot dva meseca  po uveljavitvi novele ZSDH-1, povsem enako sestavo kot v času imenovanja novega poslovodstva družbe, prav tako ima nadzorni svet enaka pooblastila kot pred spremembo upravljanja družbe SiDG d.o.o., s čimer se zagotavlja nemoteno nadzorovanje vodenja poslov družbe.