Kočevje, 3. februarja 2021 – Vlada RS se je na svoji 53. redni seji, dne 28. 1. 2021, v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., seznanila, da je članu nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., predstavniku ustanoviteljice, Samu Mihelinu, zaradi predčasnega odstopa prenehal mandat 29. avgusta 2020. Namesto njega je Vlada na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za obdobje štirih let imenovala za članico nadzornega sveta, ki je predstavnica ustanoviteljice, Branko Neffat. Mandat članice nadzornega sveta začne teči z 29. januarjem 2021.

 

Vlada se je nadalje v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., seznanila tudi, da je s 23. septembrom 2020 prenehal mandat članom nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., predstavnikom delavcev: Borisu Semeniču, Lovru Bornšku in Katarini Stanonik Roter. Svet delavcev družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., je s 23. septembrom 2020 za obdobje štirih let izvolil nove člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev: Špelo Hribar, Lovra Bornška in Tomaža Oberstarja.