Postopek izbire strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa je SiDG zaključil brez izbire strateškega partnerja

 

Kočevje, 06. september 2021 – Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o, (SiDG) je sprejela odločitev, da bo brez izbire ponudnika zaključila postopek izbire strateškega partnerja v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik. O tem je SiDG že obvestil oba  ponudnika, ki sta do roka z oddajo nezavezujoče ponudbo izkazala interes za strateško partnerstvo v družbi Snežnik. Poslovodstvo SiDG je odločitev sprejelo ob upoštevanju strateških usmeritev in določil javnega poziva, v katerem si je SiDG  pridržal diskrecijsko pravico, da postopek izbire strateškega partnerja kadarkoli spremeni, prekine ali ustavi.

 

SiDG bo prestrukturiranje hčerinske družbe Snežnik izvedel samostojno. V letih od 2022 do 2024  Snežnik tako čaka obdobje intenzivnega investiranja, skupaj naj bi investicije dosegle okoli 10 milijonov evrov. Po načrtu sanacije je predviden intenziven kadrovski razvoj, tehnološko prestrukturiranje (investiranje v nove zmogljivosti in tehnično nadgradnjo obstoječih zmogljivosti), poslovno in finančno prestrukturiranje ter razvojno prestrukturiranje (investicije v vzpostavitev proizvodnje izdelkov z višjo dodano vrednostjo).

»Ugotavljamo, da imamo ustrezne resurse in pogoje za celovito prestrukturiranje družbe Snežnik d.o.o. Kočevska Reka. Obenem ocenjujemo, da zmoremo prestrukturiranje izvesti samostojno kot primer dobre prakse slovenske gozdno lesne verige.  Naš cilj je vzpostaviti lesni center z moderno primarno proizvodnjo, ki bo konkurenčna na svetovnem trgu in bo generator razvoja lesne verige po vertikali navzgor,« je izjavil mag. Robert Tomazin, glavni direktor SiDG.

Kratkoročni ukrepi sanacije poslovanja hčerinskega podjetja Snežnik, ki jih izvaja  SiDG, so že pokazali dobre rezultate. V prvem polletju 2021 je Snežnik posloval pozitivno, projekcije pa kažejo, da bo njegov rezultat tudi ob koncu leta pozitiven. »V drugem četrtletju letošnjega leta je podjetje Snežnik ujelo korak z razmerami na trgu, kar je posledica  angažiranja zaposlenih, usmeritev novega vodstva in predvsem tega, da je poslovodna struktura SiDG prepoznala Snežnik kot prednost in poslovno priložnost. Vzpostavitev lesnopredelovalnih centrov  je potreba slovenske lesne industrije, podjetje Snežnik pa se zaradi lokacije in zgodovine odlično vklaplja v to strategijo,« je povedal Janez Pucelj, direktor Snežnika.

Oblikovanje lesnega centra v Kočevski Reki Snežnik je skladno z usmeritvami iz Strateškega načrta poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za obdobje 2020–2029, s temelji poslovne politike za obdobje 2020–2024, ki ga je vlada kot skupščina SiDG potrdila 15. aprila 2021. Na podlagi strateških usmeritev se namreč  lahko SiDG vključuje v vzpostavitev regijskih centrov za zbiranje in predelavo lesa preko oblikovanja lastnih ali skupnih podjetij z zasebnimi investitorji. Centri bodo sicer regijski iniciatorji razvoja gozdno lesne verige in celovite izrabe lesa, predvidoma pa se bodo vzpostavili na območju Notranjske, Koroške, Štajerske in Dolenjske.

 

Poslovanje podjetja Snežnik v letu 2020

Podjetje Snežnik je v letu 2020 ustvarilo 8,4 milijonov evrov prihodkov od prodaje (leto pred tem 7,9 milijonov evrov) in predelalo 65.000 m3 hlodovine (v letu pred tem 60.000 m3). Čisti poslovni izid poslovnega leta je znašal minus 635.000 evrov (leto 2019 je čisti poslovni izid znašal minus 671.000 evrov). Na poslovanje v letu 2020 je imela velik vpliv epidemija covid-19, ki je po eni strani povzročala težave pri zagotavljanju naročil zaradi občasnih ustavitev proizvodnje pri kupcih, na drugi strani pa je imel Snežnik zaradi odsotnosti zaposlenih velike težave z organiziranjem delovnega procesa.

Lesna predelava v skupini Snežnik obsega žago z mehaniziranim skladiščem, lamelirnico, decimirnico z jelovim in bukovim programom in pripadajoče potrebne dejavnosti (sušilnice in energetska oskrba – kotlarna). V žagalnici so v letu 2020 skupno predelali skoraj 65 tisoč m3 hlodovine, od tega  56 tisoč m3 smreke in jelke, ostalo so bili trdi listavci, pretežno bukev. Na jelovem programu so izdelali 770 m3 embalažnega lesa, 18.076 kos palet, 46 m3  smrekovih plošč in skobljanega lesa, na bukovem programu 2.681 m3 bukovih decimiranih elementov. V lamelirnici se izdelujejo masivne širinsko in dolžinsko lepljene plošče iz različnih trdih listavcev. Lamelirnica je delala v eni in pol izmeni in lani proizvedla 1.200 m3 plošč. Čisti prihodki od prodaje se v letu 2020 pretežno nanašajo na prihodke od prodaje žaganega lesa (70 %), prodaje masivnih lepljenih plošč (16 %) in decimiranih elementov in drv (12 %).

 

 

 

 

Foto: Marjan Kapele