Kočevje, 17. marec 2023 – Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je dne 14. 3. 2023 v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), v nadzorni svet imenovala Romano Fišer, Alojza Burjo, Sebastiana Cafuto in Tjašo Cetinski. Štiriletni mandat so nastopili z dnem 15. 3. 2023. Člana nadzornega sveta, ki sta predstavnika delavcev družbe SiDG, sta Špela Hribar in Boris Semenič.

V skladu s 13. členom Akta o ustanovitvi družbe SiDG nadzorni svet šteje šest članov, od teh štiri člane imenuje skupščina, dva člana, predstavnika delavcev, pa izvoli svet delavcev družbe. Mandatna doba člana nadzornega sveta je štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.