Ljubljana, 17. avgusta 2023 – Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je na svoji 29/23. redni seji v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), med drugim seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2022.

Skupščina SiDG je ob tem odločila, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 16.902.309,48 EUR, v celoti nameni za izplačilo edinemu družbeniku, Republiki Sloveniji.

Skupščina SiDG je članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2022 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine, podelila razrešnico za leto 2022, ter se seznanila s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2022.

Dokumenta Letno poročilo družbe SiDG za leto 2022 in Letno poročilo skupine SiDG za leto 2022 sta objavljena na povezavi: REZULTATI 2022