TRNOVO, 19. aprila 2021 –  Sečnja in spravilo lesa v državnih gozdovih v Trnovskem gozdu se izvajata skladno z zakonodajo na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije, ki temeljijo na veljavnih gozdnogospodarskih načrtih za to območje. Gre za redno pomladitveno sečnjo, katere cilj je obnova trenutno prestarih gozdnih sestojev na tem območju. Ob zaključku delovišč, na katerih trenutno delo še poteka, bo vzpostavljen ustrezen gozdni red. Sanirane bodo morebitne poškodbe. Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) se je z Mestno občino Nova Gorica že dogovorila, da se bo v jesenskem času na območju Trnovskega gozda organizirala skupna prostovoljska akcija sadnje dreves, na katero bomo povabili tudi občane.

 

Foto: Boris Rantaša, ZGS

 

V Trnovskih gozdovih je danes potekal terenski ogled sečnje in spravila, ki se izvaja v državnih gozdovih na tem območju in so ga spodbudili pomisleki v lokalni skupnosti zaradi obsega ter načina sečnje in spravila. Dogovor, da lokalna skupnost organizira terenski ogled, je bil sprejet na skupnem sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, ki je potekal 31. marca 2021. Terenskega ogleda so se med drugim udeležili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovišča, Zavoda za gozdove Slovenije, Inšpekcije za gozdarstvo RS, Gozdarskega inštituta Slovenije, civilne iniciative, ki nasprotuje sečnji v Trnovskem gozdu, in družbe SiDG, ki gospodari z državnimi gozdovi.

Zaradi sanacij velikih ujm v zadnjih letih v državnih gozdovih na Idrijskem in Postojnsko-notranjskem območju je bila pri izvajanju trenutno veljavnih načrtov za gospodarjenje z gozdovi na območju Trnovskega gozda močno porušena dinamika letnih sečenj.  Glede na desetletne gozdnogospodarske načrte, ki jih v sodelovanju z drugimi strokovnimi institucijami pripravlja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), letni možni posek za obe gozdnogospodarski enoti (Trnovo in Predmeja) znaša preko 54.000 m3 . V letih 2014-2018 so se v Trnovskem gozdu izvajale le nujne sanitarne sečnje v obsegu do največ  28.000 m3. V letih 2019, 2020 in 2021 SiDG izvaja obsežnejšo sečnjo v skladu z usmeritvami iz gozdnogospodarskih načrtov; izvajajo se nujni načrtovani ukrepi, zlasti ukrepi uvajanja gozdov v obnovo, nadaljevanja in zaključkov obnov gozda. S povečanim obsegom sečenj se rešuje zaostanke pri realizaciji gozdnogospodarskih načrtov iz let pred tem. Letno se tako od leta 2019 obseg sečnje in spravila na celotnem območju Trnovskega gozda, ki zajema gozdnogospodarski enoti Trnovo in Predmeja, giblje pri okoli 70.000 m3. Ob tem je potrebno izpostaviti, da po osmih oz. sedmih letih veljavnosti desetletnih gozdnogospodarskih načrtov za ti dve gozdnogospodarski enoti realizacija možnega poseka znaša manj kot 51 %. Ob sedanji dinamiki sečnje bo realizacija možnega poseka  ob izteku veljavnosti načrtov znašala le med 70 in 75 % možnega poseka!

 

 

Da se v Trnovskem gozdu ne izvaja prekomerna sečnja, dokazuje tudi podatek, da bi optimalna lesna zaloga morala znašati 322 m3/ha, dejansko pa znaša 353 m3/ha. Ob tem velja izpostaviti, da je v državnih gozdovih v obeh enotah skupaj preko 800 ha varovalnih gozdov. V varovalnih gozdovih je intenziteta gospodarjenja zelo nizka, kar pomeni, da sečnjo izvajamo v res minimalnem obsegu in je podrejena vsem ostalim funkcijam gozdov. V obeh enotah skupaj je v državnih gozdovih tudi preko 650 ha gozda s posebnim namenom, v katerem pa posek ni načrtovan in so gozdovi prepuščeni naravnemu razvoju.

Tudi po ugotovitvah javne gozdarske službe Zavoda za gozdove Slovenije drevje ponekod v gospodarskih gozdovih v Trnovskem gozdu močno presega sečno zrelost, kar se kaže v razvrednotenju lesa, predvsem v pogostem pojavljanju rdečega srca pri bukvi. Redna sečnja se izvaja z zastornim in skupinsko postopnim gospodarjenjem.  Potrebno je poudariti, da je golosečni sistem, o katerih se zadnje tedne veliko govori v zvezi s sečnjo na Trnovski planoti,  v Sloveniji prepovedan (oz. je dovoljen le v posebej opredeljenih sestojih)  in se v državnih gozdovih teh dveh enot nikakor ne izvaja.  Osnova za današnje gospodarjenje z gozdovi, ki temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti, je  naravno pomlajevanje gozdov. Pomladitvene sečnje so nujne za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Slednje pomeni, da se gozd obnavlja po  naravni poti. Pogoj za to  je ustrezen delež posameznih razvojnih faz.  V Trnovskem gozdu je prisoten prevelik delež debelih dreves, starih sestojev (t.i. debeljakov). Umetna obnova s sadnjo sadik gozdnih drevesnih vrst se izvaja v minimalnem obsegu  le na površinah, kjer naravna obnova ni mogoča ali je otežena.

Zaradi povečanega obsega sečenj se trenutno v Trnovskem gozdu izvaja dela na 23 aktivnih sečiščih. Dela so v zaključevanju. Zavod za gozdove Slovenije, gozdarska inšpekcija in zaposleni SiDG redno izvajajo nadzore sečišč. Pri tem je bilo pri sedmih še nezaključenih sečiščih ugotovljeno, da se sproti ne izvaja gozdni red. Delno so bile pomanjkljivosti že odpravljene,  realizacijo del pa v  zadnjih mesecih ovirajo neugodne vremske razmere. Preden bo Zavod za gozdove Slovenije prevzel delovišča, bodo izvajalci morali odpeljati vse gozdne lesne sortimente iz gozda, izvesti  ustrezni gozdni red ter sanirati poškodbe na gozdnih prometnicah in na gozdnem mladju, ki so nastale pri sečnji. SiDG plačilo izvajalcem izvede šele po prevzemu delovišča, torej  po odpravi vseh morebitnih pomanjkljivosti.

Pri stanju delovišč na Trnovskem gozdu je potrebno opozoriti, da so delovišča v fazi zaključevanja in odpravljanja morebitnih napak, ki so za tovrstna sečišča običajna. Sečišča bodo zaključena v skladu s postavljenimi roki na odločbah, še pred začetkom vegetacijske dobe (najkasneje do 1. maja), s čimer se bo preprečilo večje poškodbe na mladju po olistanju.

 

 

SiDG poleg sečnje opravlja tudi vsa predpisana  gojitvena, varstvena in biomeliorativna dela skladno z izdanimi odločbami ZGS. V obdobju od 2013 do 2022 je v gozdnogospodarski enoti Trnovo v skladu z gozdnogospodarskim načrtom načrtovana sadnja na 22,67 hektarjih. V gozdnogospodarski enoti Predmeja je v obdobju 2014 do 2023 v skladu z gozdnogospodarskim načrtom načrtovana sadnja na 13,60 hektarjih. V letu 2019 sta se v GGE Trnovo in  GGE Predmeja nega (nega mladja, nega gošče, nega letvenjaka, obžetev ipd.) in obnova (npr. sadnja, priprava sestoja…) izvedla skupaj na 52,25 hektarjih, v letu 2020 na skupaj 51,39  hektarjih. V letošnjem letu se bosta nega in obnova izvedli na 75,20  hektarjih, v prihodnjem letu pa predvidoma na 85,25  hektarjih. Količina sadik pri umetni obnovi je v povprečju okoli 2.500 sadik na  hektar (gostota sadnje je odvisna od drevesne vrste, starosti sadik, rastišča...).

Kupci gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov na Trnovem so domača lesno-predelovalna podjetja, med katerimi so tudi vsi večji severnoprimorski predelovalci. Večino sortimentov SiDG proda na podlagi večletnih dolgoročnih prodajnih pogodb, pri katerih je eden od ključnih pogojev lastna predelava kupca.  Ostali načini prodaje, ki jih preko posebnih pravil za SiDG določa vlada, so prodaja preko javnega zbiranja ponudb (kratkoročne pogodbe) in javnih dražb, minimalni del pa se proda z direktno prodajo (večinoma drva za fizične osebe). SiDG lesa iz državnih gozdov na Trnovski planoti ne prodaja tujim kupcem. Zaradi zagotavljanja varnosti  - delo v gozdu je eno izmed najbolj nevarnih - v državnih gozdovih fizičnim osebam že nekaj let ni dovoljeno pobirati sečnih ostankov. SiDG pa po drugi strani državljanom na območju celotne Slovenije omogoča nakup drv po enotni ceni.