Ljubljana, 26. avgust 2021 – Vlada Republike Slovenije se je na svoji 88. redni seji v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o., skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2020.

 

Vlada je ob tem odločila, da se bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2020 znašal 3.679.860,37 evrov, nameni za izplačilo družbeniku. Bilančni dobiček zajema preostanek čistega dobička poslovnega leta 2020 v znesku 3.679.776,76 evrov in preneseni čisti poslovni izid iz naslova odprave aktuarskega dobička zaradi odhodov v znesku 83,61 evrov.

 

Vlada je nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., podelila razrešnico za leto 2020. S tem je kot skupščina družbe potrdila in odobrila delo organov vodenja in nadzora v poslovnem letu. Obenem se je seznanila tudi s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020.

 

Dokumenta Letno poročilo družbe SiDG za leto 2020 in Letno poročilo skupine SiDG za leto 2020 sta objavljena (na dnu pod »REZULTATI 2020«) na povezavi: https://www.sidg.si/index.php/o-sidg/poslanstvo.

 

       Foto: Marjan Artnak