Ljubljana, 26. julij 2018 – Vlada Republike Slovenije je na svoji 185. redni seji sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov.

Ena bistvenih novosti, ki jo uvajajo spremenjena in dopolnjena Pravila, je med drugim možnost, da lahko SiDG v primeru naravnih nesreč, ki jih skladno z zakonom, ki ureja dodatne ukrepe za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, potrdi Vlada RS, izjemoma proda les na panju tudi v gozdovih višje kakovosti in na celotnem območju, ki je bilo prizadeto z vremenskimi ali drugimi pojavi. Pri čemer količina lesa, ki se proda na panju v takšnih primerih, ni omejena po posameznem primeru prodaje.

Natančneje se določa tudi pomen oziroma definicija, kaj so »razpoložljive količine gozdnih lesnih sortimentov«. Te so konkretizirane kot tiste količine gozdnih lesnih sortimentov, za katere SiDG oceni, da jih bo lahko dobavljal.

Spremembe in dopolnitve Pravil na novo uvajajo tudi upravičenost do direktne prodaje manjših količin lesa za neprofitne organizacije in lokalne skupnosti (npr. za dobavo mlajev, ipd.). Doslej je bilo to omogočeno le fizičnim osebam.

Glede sklepanja dolgoročnih pogodb s kupci se velikost centroida, ki je merilo za dodeljevanje količin kupcem, zmanjša iz 50km na 40km. Po navedenem kriteriju se posamični kupec lahko kvalificira v največ dva centroida, pri čemer se upošteva kriterij najkrajše razdalje do centroida GGO.

Novost pa je med drugim tudi določilo, da lahko v primeru višje sile SiDG pred odstopom od pogodbe kupcu ponudi sklenitev dodatka k pogodbi, s katerim se spremenijo oziroma zamenjajo količine in vrste gozdnih lesnih sortimentov.