Kočevje, 16. junij 2022 – Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) je kot nosilka FSC® FM/COC certifikata, ki dokazuje trajnostno gospodarjenje, zavezana k odzivnosti na pritožbe lokalnih skupnosti. Zaradi dvomov, ki so se v javnosti v zadnjem letu pojavili v zvezi z gospodarjenjem v državnih gozdovih v Trnovskem gozdu, smo se tako odločili  za izredno FSC presojo certifikacijskega organa Soil Association. Presoja zunanjega presojevalca ni pokazala neskladnosti z mednarodnimi FSC standardi in slovensko zakonodajo. Ravno nasprotno. S tem se je potrdilo to, kar sta SiDG in Zavod za gozdove Slovenije javnosti in predvsem civilni iniciativi že od začetka zatrjevala v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi v Trnovskem gozdu.

Zunanji presojevalec je ugotovil, da je gospodarjenje z gozdovi, ki ga izvaja SiDG, skladno z najboljšimi gozdarskimi praksami. Prav tako je pri presoji ugotovil, da SiDG pri gospodarjenju z gozdovi daje poudarek naravnemu pomlajevanju in preprečevanju negativnih vplivov na tla in okolje. Celotno izvedbo del je presojevalec ocenil kot zelo strokovno in v skladu s mednarodno priznanimi standardi gospodarjenja z gozdovi.

Izredna FSC® presoja gospodarjenja z gozdovi s strani zunanjega presojevalca je potekala od 2.  in 3. marca 2022 na območju GGE Trnovo in GGE Predmeja. Prvi dan je potekala presoja celotne dokumentacije, drugi dan pa terenski pregled izbranih objektov s strani zunanjega presojevalca.  Zunanji presojevalec dokazov o prekomerni sečnji, kar se je v civilni iniciativi očitalo  SiDG, ni zaznal. Pri terenskem ogledu gozdnogospodarskih enot je presojevalec zaznal visoko stopnjo preglednosti pri načrtovanju in količinah sečnje. Omogočili smo mu tudi preverjanje količine poseka, torej primerjavo med načrtovano in realizirano sečnjo. Ugotovljeno je bilo, da so bila na objektih, kjer je bila opravljena presoja, dela izvedena v skladu z zakonodajo. Prav tako ni bila ugotovljena večja škoda za gozd, prostoživeče rastlinske in živalske vrste ali infrastrukturo. Naravno pomlajevanje je bilo ocenjeno kot uspešno. Družba SiDG je dodatno na območjih, kjer naravno pomlajevanje ni uspešno, izvedla gozdnogojitvena dela umetne obnove gozdov ter potrebna varstvena dela. Celotno izvedbo del je presojevalec ocenil kot zelo strokovno in v skladu s mednarodno priznanimi standardi gospodarjenja z gozdovi.

Podrobnosti rezultatov pregleda si lahko ogledate tukaj (slovenski prevod) ali tukaj (original poročila).