Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je podjetje v lasti Republike Slovenije. Naša temeljna dejavnost in poslanstvo je gospodarjenje z državnimi gozdovi, kar vključuje upravljanje, razpolaganje in kupovanje gozdnih površin. Državni gozdovi predstavljajo približno 20% vseh gozdov pri nas.

Spodbujamo predelavo in obdelavo lesa ter razvoj domače lesne industrije, ki je naš ključni poslovni partner.

Izvajamo tudi gojitvena in varstvena dela, vzdrževalna in gradbena dela na gozdni infrastrukturi ter številne druge aktivnosti, ki zagotavljajo krepitev socialnih in ekoloških funkcij gozdov.

SiDG ima tudi nekatera javna pooblastila; prispevamo k povečanju obsega gozdov v lasti Republike Slovenije in ureditvi lastniških razmerij z ostalimi deležniki.

 

 

Vizija, poslanstvo, strateški cilji

 

Vizija

Želimo postati pojem odličnosti v Evropi z vidika ohranjanja in povečevanja gospodarske, socialne in ekološke funkcije gozda in lesa.

 

Poslanstvo

Z gozdovi upravljamo trajnostno, sonaravno ob uporabi najboljših praks in sodobnih tehnologij za upravljanje in nadzor procesov, na način, ki veča dodano vrednost lesu ter donos za lastnika in okolje.


Strateški cilji

Razvoj osnovne dejavnosti

• Dobičkonosno gospodarjenje z gozdovi

• Optimiziranje prodajne cene gozdno lesnih sortimentov

• Razvoj lastnih kapacitet sečnje in transporta

• Povečevanje površin gozdov v lasti RS


Nastavki za rast

• Razvoj Snežnika in Centrov za zbiranje in predelavo lesa

• Dodajanje vrednosti lesu slabše kvalitete


Gospodarsko socialna funkcija

• Skrb za kakovost gozdov v Sloveniji

• Razvoj socialne funkcije

• Varovanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine

 

 

SiDG v številkah

 

Republika Slovenija je z ustanovitvijo na SiDG prenesla v gospodarjenje več kot 234 tisoč ha gozdov, kar predstavlja skoraj 12 % površine države.

Osnovni kapital družbe znaša 22.440.000 EUR.

Konec decembra 2023 je bilo v skupini SiDG skupaj 465 zaposlenih.

 

 

Poslovanje

 

Po rezultatih poslovanja družbe SiDG smo v letu 2023 prodali 1.056.774 m3 gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti in skladišču. Poleg prodaje GLS s kamionske ceste in  skladišč smo izvedli še prodajo 1.150 m3 lesa na panju.

V strukturi prodaje GLS so predstavljali iglavci 55 % in listavci 45 %.

Prihodki od prodaje so znašali 95,2 milijona EUR, kosmati poslovni donos pa 98,5 milijona EUR.

Pri tem je bilo na nivoju matične družbe ustvarjenega 21,1 milijona EUR dobička pred amortizacijo, odpisi, obrestmi in davki (EBITDA) in dosežena 22 % donosnost poslovanja.

Količina poseka je bila 1.117.141 m3 neto. 

Na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb smo v imenu Republike Slovenije kupili 1.410 hektarjev gozdov.

 

 

Izjava o nefinančnem poslovanju:

Objavljamo Izjavo o nefinančnem poslovanju skupine Slovenski državni gozdovi za leto 2022. Nadzorni svet družbe se je z izjavo seznanil na 5. redni seji dne 21.06.2023.
Izjava od nefinančnem poslovanju 2022(PDF)