Koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS

SiDG od 1. julija 2016 gospodari z državnimi gozdovi, ki so bili na podlagi zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije preneseni s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Za večino teh gozdov so s 30. junijem 2016 potekle 20-letne koncesijske pogodbe za njihovo izkoriščanje. Za državne gozdove, za katere pa so bile koncesijske pogodbe sklenjene na podlagi javnih razpisov, pa ta razmerja še vedno trajajo, in sicer do izteka pogodb.

 

VELJAVNE KONCESIJSKE POGODBE:

     
Zap. št. Koncesionar Površina gozdov v koncesiji (ha) Datum sklenitve pogodbe Trajanje
1 Avgust Likeb, Polzela 49,9618 4.6.2014 10 let
         

 

PRAVNE PODLAGE ZA KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI RS:

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Zakon o gozdovih

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

 

Predpisi, ki določajo osnove za izračun koncesijske dajatve iz naslova podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti RS in stroškov, ki nastanejo pri gospodarjenju z gozdovi:

 

Količina in vrednost (iztržena cena) gozdnih lesnih sortimentov iz koncesijskih gozdov na kamionski cesti

V skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije SiDG objavlja količino in vrednost gozdnih lesnih sortimentov na kamionski cesti.

 

 

JAVNA NAROČILA